plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16

Inleiding
Op 4 mei 1993, des morgens om kwart over elf, werd ten overstaan van notaris mr. J.J.H. Gramser te Vries opgericht de vereniging "PLOP". Oprichters waren de heren Willem Homan en Albert Mast.
Blijkens de statuten stelt deze vereniging zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Assen en haar ingezetenen. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.  deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Assen;
b.  het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen der gemeente Assen;
c.  alle wettelijke middelen, die tot dat doel kunnen leiden, waaronder het lidmaatschap van de Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen.
Sinds 20 december 2010 gaat de vereniging door het leven als “Stadspartij PLOP”.

Gemeenteraad
Stadspartij PLOP bezet in de raadsperiode 2018-2022 4 raadszetels van de in totaal 33 die de gemeenteraad van Assen telt. De fractie bestaat sinds de verkiezingen in maart uit Henk Santing, Kees Boonzaaijer, Lia de Ruiter en André Dik. Joan Wolthers ondersteunt de fractie. Janna Booij is wethouder.

Algemene ledenvergaderingen
De leden van PLOP kwamen in 2018 meermalen in vergadering bijeen. Naast de gebruikelijke onderwerpen als rekening en begroting en jaarverslagen werd gesproken over deelname in het college van burgemeester en wethouders en het daarbij behorende bestuursakkoord.

Bestuur
Het bestuur van PLOP bestond in 2018 uit Bettina Kluter (voorzitter), Erik Smit (secretaris), Jan Blom (penningmeester) en Trijntje Aalders en Henk Post (algemeen bestuursleden). Omdat de ledenvergadering in het verleden heeft uitgesproken te streven naar een volledige bezetting van het bestuur, zijn er nog twee vacatures. Doordat er veel wijzigingen in het bestuur hebben plaatsgevonden, is het rooster van aftreden aan een grondige herziening toe en blijft vermelding hier achterwege.
In juni 2018 heeft het bestuur samen met de fractie in een zogeheten heisessie o.a. gesproken over de samenwerking tussen bestuur en fractie, de professionalisering binnen bestuur en fractie, gebruik van social media en de zichtbaarheid van de partij. Deze onderwerpen blijven de aandacht binnen bestuur en fractie houden.