plop-image17 plop-image13 plop-image20 plop-image6 plop-image18 plop-image8 plop-image12 plop-image19 plop-image16
Balans    
omschrijving 01-01-2017 31-12-2017
AKTIVA    
Vaste aktiva 400,00 200,00
Liquide middelen 20.692,35 24.028,00
Vlottende aktiva 1039,68 629,20
  22.132,03 24.857,20
     
PASSIVA    
Eigen vermogen 11.092,03 18.815,14
Reserves en voorzieningen 11.000,00 6.000,00
Schulden korte termijn 40,00 42,06
  22.132,03 24.857,20
     
Exploitatierekening    
omschrijving 2017 2017
  begroting rekening
BATEN    
Contributie en bijdragen 9.450 9.919,25
Overige inkomsten 50 5.019,05
  9500 14.938,30
LASTEN    
Bestuurskosten 2.200 3.386,04
Verkiezingen en PR 0 1.472,19
Algemene kosten 6.800 1.374,14
Resultaat boekjaar/onvoorziene uitgaven 500 8.743,11
  9.500 14.975,48